TIN TỨC CÁC BÁO

Khuyến học

PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

 Công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, trong 5 năm qua Hội khuyến học  xã Gio Quang, Chi...